News
Activities News

การรับนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 รอบที่ 2

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เปิดรับสมัครผู้สนใจ เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

(ปริญญาโทและเอก) ประจำปีการศึกษา 2563

ตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 30 เมษายน 2563

สอบถามรายละเอียดที่

ESCMU2@gmail.com

เบอร์โทร 053-943479

สมัครผ่าน http://admission.grad.cmu.ac.th


วันที่ : มกราคม