Graduate Program
Curriculum (Master)

 

ระดับปริญญาโท : หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561) 

หลักสูตร แบบ 2 (แผน ก แบบ ก2) จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า  36 หน่วยกิต

 โครงสร้างหลักสูตร  
แบบ 2 (แผน ก แบบ ก2)  จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
ก. กระบวนวิชาเรียน ไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต
1. กระบวนวิชาในระดับบัณฑิตศึกษา         ไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต
 1.1 กระบวนวิชาในสาขาวิชาเฉพาะ    ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต
1.1.1 กระบวนวิชาบังคับ 11 หน่วยกิต 
213706 การตรวจติดตามทางชีวภาพและการจัดการระบบนิเวศ     3  หน่วยกิต
213707 การวิเคราะห์ทางสิ่งแวดล้อม                                     3 หน่วยกิต
213708 การออกแบบการทดลองและการวิเคราะห์ข้อมูลทาง             3 หน่วยกิต
สิ่งแวดล้อม 
213791 สัมมนาทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 1                            1         หน่วยกิต
 213792 สัมมนาทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 2                  1         หน่วยกิต            
1.1.2 กระบวนวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 7   หน่วยกิต
โดยเลือกจากกระบวนวิชาเหล่านี้ หรือกระบวนวิชาระดับบัณฑิตศึกษาอื่นๆ ที่คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำสาขาวิชาเห็นชอบ  
202770 นิเวศวิทยาของพืชในเขตร้อน        3      หน่วยกิต
202773 ชลธีวิทยา                                      3      หน่วยกิต
202873 การอนุรักษ์สัตว์ป่า                              3      หน่วยกิต
205808 อุทกธรณีวิทยาการปนเปื้อน              4      หน่วยกิต
213703 แนวคิดวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม          3      หน่วยกิต
213711 การประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม 3      หน่วยกิต
213712 มาตรฐานและข้อกำหนดของกฎหมายสิ่งแวดล้อม        1      หน่วยกิต
213713 การจำลองแบบทางสิ่งแวดล้อม            3      หน่วยกิต
213714 การประเมินความเสี่ยงทางด้านสิ่งแวดล้อม       2      หน่วยกิต
213715 การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ 2      หน่วยกิต
213716 จุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อม                 3      หน่วยกิต
213717 การตรวจติดตามและการประเมินคุณภาพอากาศ       3      หน่วยกิต
213718 การเปลี่ยนรูปและการเคลื่อนย้ายของสารมลพิษในสิ่งแวดล้อม 3      หน่วยกิต
213719 เคมีอินทรีย์สิ่งแวดล้อม                3      หน่วยกิต
213720 การฟื้นฟูดินและน้ำบาดาล                3      หน่วยกิต
213763 เทคโนโลยีการจัดการของเสียแบบบูรณาการ              3      หน่วยกิต
213769 หัวข้อเลือกสรรทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 1      1      หน่วยกิต
213779 หัวข้อเลือกสรรทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 2      2      หน่วยกิต
213789 หัวข้อเลือกสรรทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 3      3      หน่วยกิต
 
1.2  กระบวนวิชานอกสาขาวิชาเฉพาะ (ถ้ามี)   ไม่เกิน          3   หน่วยกิต               
1.2.1 กระบวนวิชาบังคับ               -ไม่มี-
1.2.2 กระบวนวิชาเลือก  (ถ้ามี)    ไม่เกิน           3   หน่วยกิต 
นักศึกษาสามารถลงเรียนในกระบวนวิชาระดับบัณฑิตศึกษาอื่นๆ ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประจำสาขาวิชาเห็นชอบ
2. กระบวนวิชาระดับปริญญาตรีขั้นสูง          -ไม่มี-
ข. ปริญญานิพนธ์ 213799   วิทยานิพนธ์ปริญญาโท 15 หน่วยกิต
 ค. กระบวนวิชาที่ไม่นับหน่วยกิตสะสม
1. ตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย ภาษาต่างประเทศ
  2. ตามเงื่อนไขของสาขาวิชา -ไม่มี- 
 
ง.  กิจกรรมทางวิชาการ ประกอบด้วย
1. นักศึกษาต้องเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาของสาขาวิชา ตลอดระยะเวลาการศึกษา 
2. ผลงานวิทยานิพนธ์ หรือส่วนหนึ่งของผลงานวิทยานิพนธ์ ได้รับการเผยแพร่ หรืออย่างน้อยได้รับการตอบรับให้เผยแพร่ในวารสารระดับชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI Tier 1 อย่างน้อย 1 เรื่อง หรือ เผยแพร่เป็นผลงานฉบับเต็ม (Full paper) ในเอกสารเผยแพร่การประชุมวิชาการ (Proceedings) ระดับนานาชาติที่เป็นที่ยอมรับในสาขาวิชา ผลงานปริญญานิพนธ์ที่เผยแพร่ต้องระบุนักศึกษาเป็นชื่อแรก (First Author)
หมายเหตุ : กระบวนวิชาในสาขาวิชาเฉพาะ หมายถึงกระบวนวิชาในระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาชีววิทยา (202...) สาขาวิชาเคมี (203...) สาขาวิชาธรณีวิทยา (205...) และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (213...)
 
 
Registration Fee
-M.S. (International Program) is 260,000 Baht/ Couse (65,000/ semester : 4 semester)for foreign student and 140,000baht/ Couse (35,000/ semester : 4 semester)for Thai students.
-M.S. (Normal Program)  is 100,000 Baht/Couse  (25,000/ semester : 4 semester)