Graduate Program
Curriculum (Doctor)
ระดับปริญญาเอก : หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (หลักสูตรปรับปรุงปี พ.ศ.2561) 
 
หลักสูตร
 
 
1.จำนวนหน่วยกิต 
หลักสูตรแบบ 1.1 จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร48หน่วยกิต
หลักสูตรแบบ 1.2 จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร72หน่วยกิต
 
 
2.โครงสร้างหลักสูตร
 
 
หลักสูตร แบบ 1.1 สำหรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร48หน่วยกิต
ก.วิทยานิพนธ์48หน่วยกิต
213898 วิทยานิพนธ์ปริญญาเอก 48 หน่วยกิต
 
ข. กิจกรรมทางวิชาการ ประกอบด้วย
1.นักศึกษาต้องเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาของสาขาวิชา ตลอดระยะเวลาการศึกษา 
2.ผลงานดุษฎีนิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของดุษฎีนิพนธ์ได้รับการเผยแพร่ หรืออย่างน้อยได้รับการตอบรับให้เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติ อย่างน้อย 2 เรื่อง โดยอย่างน้อย 1 เรื่องต้องอยู่ในฐานข้อมูล ISI Web of Science /            Scopus/ IEEE หรือ PubMed และมีนักศึกษาเป็นชื่อแรก
3.เสนอผลงานดุษฎีนิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของผลงานดุษฎีนิพนธ์ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติที่เป็นที่ยอมรับในสาขาวิชาตามความเห็นของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรอย่างน้อย 1 เรื่อง
4.นักศึกษาต้องรายงานผลการศึกษาตามแบบรายงานผลของบัณฑิตวิทยาลัยทุกภาคการศึกษา โดยผ่านความเห็นชอบของประธานกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะและรวบรวมส่งบัณฑิตวิทยาลัยทุกภาคการศึกษา
 
ค.  กระบวนวิชาที่ไม่นับหน่วยกิตสะสม
1. ตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย ภาษาต่างประเทศ
2. ตามเงื่อนไขของสาขาวิชา   นักศึกษาต้องลงทะเบียนกระบวนวิชาสัมมนาปริญญาเอกทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 1 2 และ 3 (213891/213892/ 213893)
 
ง. การสอบวัดคุณสมบัติ
1.นักศึกษาจะต้องสอบวัดคุณสมบัติเพื่อประเมินความพร้อมและความสามารถ   เพื่อมีสิทธิ์เสนอโครงร่างดุษฎีนิพนธ์
2. นักศึกษาที่สอบไม่ผ่าน มีสิทธิ์สอบแก้ตัวได้อีก 1 ครั้ง โดยต้องยื่นคำร้องขอสอบใหม่การสอบแก้ตัวต้องสอบให้เสร็จสิ้นภายใน 1 ภาคการศึกษาถัดไปนับจากการสอบครั้งแรก
3.นักศึกษาที่สอบไม่ผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจำสาขาวิชาอาจพิจารณาให้โอนเป็นนักศึกษาระดับปริญญาโทได้  
 
หลักสูตร แบบ 1.2 สำหรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร72หน่วยกิต
ก.วิทยานิพนธ์72หน่วยกิต
213897 วิทยานิพนธ์ปริญญาเอก72 หน่วยกิต
 
ข.กิจกรรมทางวิชาการ ประกอบด้วย
1.นักศึกษาต้องเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาของสาขาวิชา ตลอดระยะเวลาการศึกษา 
2.ผลงานดุษฎีนิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของดุษฎีนิพนธ์ได้รับการเผยแพร่ หรืออย่างน้อยได้รับการตอบรับให้เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติ อย่างน้อย 2 เรื่อง โดยต้องอยู่ในฐานข้อมูล ISI Web of Science/ Scopus/IEEE              หรือ PubMed และมีนักศึกษาเป็นชื่อแรกอย่างน้อย 1 เรื่อง
3.เสนอผลงานดุษฎีนิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของผลงานดุษฎีนิพนธ์ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติที่เป็นที่ยอมรับในสาขาวิชาตามความเห็นของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร อย่างน้อย 1 เรื่อง
4.นักศึกษาต้องรายงานผลการศึกษาตามแบบรายงานผลของบัณฑิตวิทยาลัยทุกภาคการศึกษาโดยผ่านความเห็นชอบของประธานกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะและรวบรวมส่งบัณฑิตวิทยาลัยทุกภาคการศึกษา
 
 ค.กระบวนวิชาที่ไม่นับหน่วยกิตสะสม
 
1. ตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย  ภาษาต่างประเทศ
2. ตามเงื่อนไขของสาขาวิชา นักศึกษาต้องลงทะเบียนกระบวนวิชาสัมมนาปริญญาเอก ทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 1 2  3 และ 4(213891/ 213892/213893/ 213894)
 
ง.การสอบวัดคุณสมบัติ
1.นักศึกษาจะต้องสอบวัดคุณสมบัติเพื่อประเมินความพร้อมและความสามารถ เพื่อมีสิทธิ์เสนอ โครงร่างวิทยานิพนธ์
2.นักศึกษาที่สอบไม่ผ่าน มีสิทธิสอบแก้ตัวได้อีก 1 ครั้ง โดยต้องยื่นคำร้องขอสอบใหม่ การสอบแก้ตัวต้องสอบให้เสร็จสิ้นภายใน 1 ภาคการศึกษาถัดไปนับจากการสอบครั้งแรก
3.นักศึกษาที่สอบไม่ผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจำสาขาวิชาอาจพิจารณาให้โอนเป็นนักศึกษาระดับปริญญาโทได้
 
 
-Ph.D (International Program) 
Type1.1 : 390,000 Baht/ Couse (65,000/ semester : 6 semester)for foreign student and 210,000baht/ Couse (35,000/ semester : 6 semester)for Thai students.
Type1.2 : 520,000 Baht/ Couse (65,000/ semester : 8 semester)for foreign student and 280,000baht/ Couse (35,000/ semester : 8 semester)for Thai students
Visiting or exchanged students will only pay for the registered courses and foreigner fee as announced by the University