News
Activities News

ออกปฏิบัติงานภาคสนาม กระบวนวิชา 213706 (การตรวจติดตามทางชีวภาพและการจัดการระบบนิเวศ)

เมื่อวันที่ 17 - 19  พฤศจิกายน 2561 คณาจารย์ ได้นำศึกษาหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 

ออกปฏิบัติงานภาคสนาม ในกระบวนวิชา  213706 (การตรวจติดตามทางชีวภาพและการจัดการระบบนิเวศ)ประจำปีการศึกษา 2/2561 

ซึ่งมีเนื่อหารายวิชา เกี่ยวกับการติดตามตรวจสอบสภาพแวดล้อม และการติดตามตรวจสอบทางชีวภาพ

ตัวบ่งชี้ทางชีวภาพสาหรับการติดตามตรวจสอบระบบนิเวศน้า ระบบนิเวศบก

และระบบนิเวศเมือง และการจัดการ ข้อมูลทางสังคมสาหรับการจัดการสิ่งแวดล้อม  ณ บ้านป่าสักงาม ต. ลวงเหนือ อ. ดอยสะเก็ด จ. เชียงใหม่ 

 
 
 


วันที่ : มกราคม